Algemene voorwaarden Verhuurplaats

Algemene voorwaarden Verhuurplaats
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website Verhuurplaats (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere softwareapplicaties), op alle diensten die door Verhuurplaats worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Verhuurplaats aangaat voor het gebruik van de website en de diensten.

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Verhuurplaats raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van één van deze diensten aan, deze Algemene voorwaarden vooraf te lezen. Verhuurplaats heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gebruiker zal niet worden geïnformeerd over de wijzigingen; wij raden u dan ook aan deze voorwaarden regelmatig door te nemen.

1. Bescherming van uw privacy
In ons Privacy statement wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.

2. Minderjarigen
De diensten van Verhuurplaats zijn slechts toegankelijk voor minderjarige huurders indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

3. Niet toegestaan gebruik van de website
De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden. Behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 verhuuradvertenties of 100 hyperlinks naar verhuuradvertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is ook niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven in deze algemene voorwaarden.

Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van verhuurders die verhuuradvertentie(s) plaatsen op de website (‘verhuurders’) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of verhuurders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Tenzij Verhuurplaats toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om verhuuradvertenties op de website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats gratis advertentie’-knop.

Het is niet toegestaan om verhuuradvertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Verhuurplaats daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

4. Misbruik van de website en de gevolgen hiervan
Voor het melden van illegale en inbreukmakende verhuuradvertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u ons te mailen door middel van het contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere huurders ontvangen of om andere redenen van mening zijn, dat een bepaalde verhuurder niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de algemene voorwaarden en/of het privacybeleid, dan kunnen wij indien wij daartoe aanleiding zien om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze huurders onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Verhuurplaats kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik van andere huurders hindert of de goede werking van de website verstoort:

a. Verhuurplaats kan de desbetreffende verhuurder uitsluiten van de diensten van Verhuurplaats of bepaalde functionaliteiten voor deze verhuurder beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van het account van de betreffende verhuurder, het beperkt kunnen plaatsen van verhuuradvertenties of reacties; en/of
b. Verhuurplaats kan een of meerdere verhuuradvertenties van de verhuurder verwijderen zonder restitutie van het door verhuurder betaalde bedrag.

Verhuurplaats kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Verhuurplaats binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

5. Wij geven geen garanties
Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

6. Beperking aansprakelijkheid Verhuurplaats
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een huurder/verhuurder lijdt door

(1) gebruik van de diensten van Verhuurplaats;

(2) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;

(3) onjuiste informatie op de website;

(4) afname van diensten van derden of gebruik van verhuurproducten via de website; of

(5) wijzigingen in de diensten van Verhuurplaats of wijzigingen in of op de website.

Indien wij, om wat voor reden dan ook, toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding die de verhuurder aan Verhuurplaats heeft betaald gedurende de zes maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan. Met een maximum van €150,- per aansprakelijkheid.

7. Wijzigingen van de diensten en de website
Verhuurplaats kan de website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen.

8. Websites en diensten van derden
De website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Verhuurplaats heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u naar de desbetreffende website(s). Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

9. Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van Verhuurplaats kunt u indienen via het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van één maand in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend.

10. Overige bepalingen
Verhuurplaats is gevestigd aan de Kieler Bocht 15B, 9723JA te Groningen.

Indien wij een bepaling in de algemene voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere huurder/verhuurder wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Verhuurplaats zijn bevestigd. Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet.

Deze algemene voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Verhuurplaats en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Verhuurplaats en de algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands Recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de algemene voorwaarden, zal enkel de rechtbank te Groningen bevoegd zijn.

REGELS VOOR HET PLAATSEN VAN VERHUURADVERTENTIES

1. Verhuurplaats is een verhuuradvertentieplatform

Verhuurplaats is een platform waar een verhuurder verhuuradvertenties kan plaatsen en een huurder deze verhuuradvertenties kan bekijken en hierop contact kan opnemen met de verhuurder.

Verhuurplaats is geen partij bij de overeenkomst die tussen een verhuurder en een huurder tot stand komt. Verhuurders en huurders dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een verhuuradvertentie op de website

2.1. Verhuuradvertenties die door een verhuurder op de website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

2.2. Het opmaken van een verhuuradvertentie:

a. In iedere verhuuradvertentie mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.

b. Elke titel en elke tekst van een verhuuradvertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product te bevatten.

c. Titels en teksten van verhuuradvertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om verhuuradvertenties meer dan één keer op de website te plaatsen.

e. Het is niet toegestaan om je enkel als verhuurder te presenteren of combinatieadvertenties te maken met meerdere verhuuritems. Elk enkel verhuurproduct moet een aparte advertentie krijgen.

2.3. Verhuuradvertentie-inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de verhuuradvertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat te huur wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

b. Een verhuuradvertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

c. Het is niet toegestaan om foto’s bij een verhuuradvertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.

d. Het is niet toegestaan om verhuuradvertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om clicks op een bepaalde website te genereren.

e. Het is niet toegestaan verhuuradvertenties op Verhuurplaats te gebruiken met als doel doorverwijzing naar websites.

2.4. Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel/verhuur is verboden.

Zowel huurders als verhuurders dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten. Huurder en verhuurder worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen.

Het is niet toegestaan om personen of diensten aan te bieden op Verhuurplaats.

2.5. Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een product in een verhuuradvertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

(1) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

(2) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(3) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

b. In de titel en tekst van de verhuuradvertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de verhuuradvertentie wordt aangeboden of gevraagd.

c. Het is te allen tijde verboden om als verhuurder de handelsnaam van derden als gebruikersnaam te gebruiken in een verhuuradvertentie. Verhuurplaats is gemachtigd om op elk moment de gebruikersnaam aan te passen.

d. Het product mag alleen in de tekst van de verhuuradvertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.

e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de verhuuradvertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de verhuuradvertentie wordt aangeboden. Verhuurders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhuurd mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Verhuurplaats.

3. Het plaatsen van een verhuuradvertentie

3.1. Mijn account

Een verhuurder plaatst zijn verhuuradvertentie via de knop 'Plaats gratis advertentie' op de website. Voordat een verhuurder een verhuuradvertentie kan plaatsen, dient hij eerst in te loggen.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van verhuuradvertenties.

3.2. Promotie

Bij het opmaken van de verhuuradvertentie heeft de verhuurder de mogelijkheid om zijn verhuuradvertentie extra te 'promoten’.

Betaling van het promoten van uw verhuuradvertentie vindt plaats doormiddel van iDEAL. Zodra de betaling is gedaan, gaan wij de desbetreffende verhuuradvertentie promoten.

4. Regels voor het aanbieden van de prijs-/betaalmethoden in een verhuuradvertentie

4.1. Het is een verhuurder niet toegestaan om in het prijsveld van de verhuuradvertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.

4.2. Verhuurders die als ondernemer hun goederen aan particulieren te huur aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een verhuuradvertentie.

5. Wij geven geen garanties

5.1. Verhuurders en huurders dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een verhuuradvertentie op de website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de verhuuradvertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van verhuurders om producten te verhuren en/of de bevoegdheid van huurders om producten te huren. Verhuurplaats geeft daarvoor geen garantie.

5.2. Verhuurplaats kan u ook niet garanderen dat de producten die door verhuurders op de website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen als huurder.

6. Vrijwaring dienst verhuuradvertenties en beperking aansprakelijkheid Verhuurplaats

6.1. Iedere huurder en verhuurder vrijwaart Verhuurplaats voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(1) het aangaan van een overeenkomst op basis van een verhuuradvertentie,
(2) het gebruik van via de website gehuurde producten.

7. Wijzigingen

7.1. Verhuurplaats kan de website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen.

7.2. Verhuurplaats kan de gehanteerde prijzen te allen tijde wijzigen.

8. De verhuuradvertentie kan ook elders worden gepubliceerd

8.1. Verhuurplaats kan de verhuuradvertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een verhuuradvertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond.

8.2. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een verhuuradvertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere verhuuradvertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en of door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de verhuuradvertentie bevatten.

8.3. De opmaak van verhuuradvertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de verhuuradvertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere softwareapplicaties van derden.

8.4. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een verhuuradvertentie. Verhuurplaats heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

9. Omzetbelasting

Verhuurplaats brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Verhuurplaats, tenzij anders wordt vermeld op de website.

DELEN